Dorith Teichman  // דורית טייכמן

Dorith Teichman,img,  דורית,ציור,תל אביב,art,israeli art, abstract painting, דורית טייכמן, art for sale, oil painting,אמנות למכירה
Dorith Teichman,img,  דורית,ציור,תל אביב,art,israeli art, abstract painting, דורית טייכמן, art for sale, oil painting,אמנות למכירה
Dorith Teichman,img,  דורית,ציור,תל אביב,art,israeli art, abstract painting, דורית טייכמן, art for sale, oil painting,אמנות למכירה
Dorith Teichman,img,  דורית,ציור,תל אביב,art,israeli art, abstract painting, דורית טייכמן, art for sale, oil painting,אמנות למכירה
האמנות של דורית טייכמן עוסקת בשינוי ותנועה. ההשתנות הבלתי פוסקת וחשיפת החוויה הפנימית על תנודותיה ורבדיה השונים נמצאים במהות היצירה שלה.  תחושת הרגע הזה נתפסת אצלה מחוץ למעטה הסיפורי ולדימוי ולכן ציוריה מופשטים. משיכות מכחול על פני קנווס לבן נותנות ביטוי ישיר לתנועה הפנימית. שכבות של שקיפויות וכתמי צבע חושפים התרחשויות ואת הארכיאולוגיה של התהליך. הציורים מתפתחים מתוך תשומת לב לשינוי, דבר לא מתוכנן או ידוע מראש. הציור גמור כאשר הוא מגיע לסוג של שלמות הומאוסטטית, כאשר ניגודים נפגשים וכאשר התנועה הפנימית הגיעה למיצוי.

©2020 by Jessica Moritz

  • Instagram - Black Circle
  • Facebook
  • Google Places - Black Circle

קרית המלאכה, תל אביב, ישראל